Име на болест: Лозин бумбар - Anomala vitis
Култура: ЈАБОЛКА
Опис:Има 1 генерација за 1 - 2 години. Преимува како ларва или имаго. Во одделни години имагото оштетува значаен дел на периферните стебла на насадите на винова лоза. Посебни мерки не се преземаат.Препарати