Име на болест: Рогата цикадa - Ceresa bubalus Fab.
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Рогастата цикадија има 1 - 3 генерации годишно зависно од условите на реоните. Презимува во стадиум јајце. Женките полагаат јајца од кули до октомври. Јајцата ги полага во група 3 - 6 правејќи зарези на кората од младите гранчиња на јаболкото заради што доаѓа до сушење на врвниот дел. Ларвите се пилат во пролет и се симнуваат на тревестата вегетација да се хранат. Главни штети ги причинуваат имагата со полагање јајца.повеќе слики >>

Препарати