Име на болест: Јаболков сурлаш - Rhynhites bacchus
Култура: ПРАСКА
Опис: Има 1 генерација годишно или 1 генерација на 2 години. Презимуваат сите развојни стадиуми. Најчесто презимува имагото во почва или под растителни остатоци. Ларвите презимуваат во мумифицираните плодови. Главните штети ги причинува ларвата хранејки се со плодот. Оштетените плодови не се за консумација. За редукција на бројноста не овој вид големо значење има собирањето на паднатите плодови во лето и наесен, како и обработка на почвата под стеблата. Хемиското третирање се превзема во пролет, во време на прецутување на јаболката со средства на база на: пиретроиди, карбамати и органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати