Име на болест: Шумски скакулец, шумски зрикавец - Isophia tenuicerca
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис: Шумскиот скакулец е распространет и на Балканскиот Полуостров. Тоа е вид кој повремено грегаризира и како полифаг нанесува штети во шумарствотго и земјоделството. Овој скакулец има една генерација годишно, а презимува во јајце. Ларвите се пилат на крај од месецот март или во април. Развојот им трае 4 - 6 недели.повеќе слики >>

Препарати