Име на болест: Италијански скакулец - Calliptamus italicus
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис: Полагањето на јајца е во периодот од август до септември. Ларвите се пилат во мај и почетокот на јуни. Тој е полифаг. Италијанскиот скакулец поретко грегаризира, а пред се затоа што има поширока еколошка валенца. За превенирање на масовноста на скакулците се препорачува обработка на почвата, уништување на плевелите, чистење или обработка на ледените и небораболивото земјиште, затревување, преземање мелиоративни мерки на пасишта и др. Спалување на ларвите, а исто така и масовната појава на скалулци, значи и масовна појава на предатори. При масовна појава се препорачува третирање на ларвините легла со органофосфорни инсектициди, карбамати, пиретроиди. Во аридни услови се применуваат прашкасти формулации на инсектициди.повеќе слики >>

Препарати