Име на болест: Мал овошен поткорник - Scolytus rugulosus
Култура: КАЈСИЈА
Опис: Има 2 генераци годишно. Презимува како ларва во ходниците на исхрана под кората на стеблата. Напролет, во април, се јавува имаго и тоа прави отвор во кората на стеблото. Испилуваните ларви започнуваат веднаш да се хранат правејк свој канал, кој е под прав агол во однос на мајчинскиот канал. Мерки за контрола се отстранување на нападнати и мртви стебла во насадите и нивно спалување, масовно ловење со фермонски мамки и др.повеќе слики >>

Препарати