Име на болест: Хлорозно свиткување на лисјата кај кајсијата - Apricot chlorotic leafroll phytoplasma
Култура: КАЈСИЈА
Опис: Болеста започнува со свиткување на листовите со рабовите кон лицето. Тие имаат хлорозно - жолтеникава боја. Плодовите се поситни, внатрешноста им е кафена и се невкусни. Ветките и стеблата на напречен пресек покажуваат некроза на средниот дел од флоемот што се протега до нивото на калемењето на нив на почвата. Болните овошки потеруваа порано. Во текот на вегетацијата настанува венеење на оделени ветки или цели овошки. При затоплување кон крајот на јануари и февруари , полните овошки се развиваат ситни ливчиња.
Заштитата од оваа болест започнува со уништување на овошните насади кои потеруваат во зима. Употреба на здрав саден материјалповеќе слики >>

Препарати