Име на болест: Хлорозно свиткување на лисјата кај кајсијата - Apricot chlorotic leafroll phytoplasma
Култура: КАЈСИЈА
Опис: Симтомите се појавуваат така што листовите кај болните овошки се свиткуваат со рабовите кон лицето. Тие имаат хлорозно - жолтеникава боја. Плодовите се поситни, внатрешноста им е кафена и се невкувни . Ветките и стеблото , на напречен пресек , покажуваат некроза на среднито дел од флоемот, што се протега до нивото на калемење или до нивото на подлогата. Болните овошки потеруваат порано. Во есента се забележува доцно потерување на листовите дури и во почетокот на зимата, односно се додека температурата не падне под 3 до 40 С кога тие измрзнуваат. При затоплување кон крајот на јануари и февруари по болните овошки се развиваат ситни ливчиња . Во текот на вегетацијата настанува венење на оделени ветки или цели овошки. За спречување на оваа болесто потребно е уништување на овошните насади кои прортуваа во зима, употреба на здрав репродуктивен материјал , здрви садници за нови овошни насадиповеќе слики >>

Препарати