Име на болест: Жолта житна мува - Chlorops pumilionis Bjerk.
Култура: ЈАЧМЕН
Опис:Има 2 - 3 генерации годишно. Презимува ларва во стеблото на класестите треви. Испилените ларви се вбушуваат во стеблото преку лисниот ракавец, а потоа се движат во стеблото и одат под класот. Заради тоа класт не изгледува туку останува завиткан во последниот лист.
Мерки за контрола: Агротехнички меркиПрепарати