Име на болест: Бумбар за опрашување - Bombus terrestris
Култура: ДОМАТИ
Опис: Бумбарите имаат црно - жолто влакнесто тело. Живеат во колонии. Женката се храни со нектар и ги полага јајцата под земја. Ларвите се хранат со нектарот и поленот. Значењето на бумбарите е во собирањето храна, полен и нектар за своите ларви, при што вршат опрашување на растенијата. Претставуваат едни од најзначајните полинатори. Се користат колониите во заштитени простори каде што може да опрашуваат.повеќе слики >>

Препарати