Име на болест: Пролетна совица - Euxoa temera
Култура: КРОМИД
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува во стадиум јајце во почва, во кое е завршен ембрионалниот развој. Гасениците се пилат рано напролет. Се хранат прво со плевелите, а потоа поминуваат и на културите. Ги прегризуваат растенијата на ниво на кореновиот врат. Штетите се идентични како и кај другите совици. За контрола на штетникот се предвидуваат мерки како и кај другите совици.повеќе слики >>

Препарати