Име на болест: Стомболка - Citellus citellus
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Крупен глодач. Степско животно. Бара топли, суви, сончеви, откриени со ниска вегетација без дрвја и грмушки кои не се обработуваат. Се храни со семе и разни растенија. Презимуваат во легло а по будењето ја почнуваат исхраната главно со растенија. Живеат 4 - 5години. Штетите може да достигнат до 50% редукција на принос. Една единка може да изеде 45кг зелена храна.
Мерки за контрола: обработка на почвата, заорување на стрништата, рана жетва, директно уништување, налевање вода во дупките, третирање на отворите со сулфур - јаглерод и растурање на затруени мамки.повеќе слики >>

Препарати