Име на болест: Смрдлив Мартин - Dolycoris baccarum L.
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Има 1 - 2 генерации годишно. Имагото презимува под растителни остатоци. Полифаг е. Штетите ги причинуваат ларвите и имагата, со својата исхрана предизвикуваат деформација на плодовите, а многу почесто ги загадуваат со секретите од смрдливите жлезди. Посебни мерки за контрола не се преземаат.повеќе слики >>

Препарати