Име на болест: Обичен гроздов молец - Sparganothis pilleriana Schiff
Култура: КАПИНА
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува во стадиум на млада гасеница во свиленикава кокона, во пукнатините или под кората од чокотот. Нападнатите делови ги мотаат со пајажинесто конци. Најголеми штети причинуваат на крајот од јуни, кога се хранат со гроздовите и ластарите. Јајцевите легла изгледаат како дамки на листовите. Мерки за контрола се собирање на листовите со јајцеви легла и нивно спалување, зимска заштита со минерални масла и органофосфорни инсектициди, а во вегетација се користат препарати како за сивиот и жолтиот гроздов молец.повеќе слики >>

Препарати