Име на болест: Тутунова буба - Lassioderma serricorne F.
Култура: ТУТУН
Опис: Економски значајни шети причинува на ферментиран тутун, односно на готовите производи. Ларвата на тутуновата буба прави отвори на цигарите, ги загадува со измет и ларвени кошули, се кучи на краевите и ги прави неупотребливи. Преферира ароматични и квалитетни сорти тутун. Мерки за контрола: Механичка мерка е феромонски мамки; Физичка мерка е управување на Т0С и влага; Хемиски мерки се фумигација во складиштата (фосфин) и локални апликации со производ на база на пиртероид (циперметрин)повеќе слики >>

Препарати