Име на болест: Обичен гроздов молец - Sparganothis pilleriana
Култура: СЛИВА
Опис: Има една генерација годишно. Презимува во стадиум на млада гасеница во свиленикова кокона, во пукнатините или под кората од чокотот. Во почетокот се хранат со пупките и младите листови, а подоцна со соцветитето и гроздовите. Нападнатите делови ги мотаат со пајажинесто конци. Најголеми штети причинуваат на крај од јуни, кога се хранат со гоздовите и ластарите. Мерки за контрола се собирање на листовите со јајцеви легла и нивно спалување, зимска заштита со минерални масла и органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати