Име на болест: Праскин молец - Anarsia lineatella Zell
Култура: СЛИВА
Опис: Има две генерации годишно. Презимува во стадиум млада гасеница. Гасениците се вбушуваат во ластарите, но и во плодовите. Во плодовите прават канали до семката и ги загадуваат со измет, заради што плодовите бргу пропаѓаат. Мерки за контрола се строга резидба на нападнатите ластари и нивно спалување, во текот на вегетацијата третирањето се врши со препарати на база на: спинозини, неоникотиноиди, карбамати и органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати