Име на болест: Смрдлив мартин - Dolycoris baccarum L.
Култура: ТУТУН
Опис: Холоарктички вид. Регистриран на тутун, жита, сончоглед, шеќерна репка, компир, пченка, јагодесто овошје, градинарски култури и др. Има 1 - 2 генерации годишно. Имагото презимува под растителни остатоци и под кора од стебла. Штетите ги причинуваат ларвите и имагата. Со својата исхрана предизвикуваат деформација на плодовите, а многу почесто ѓи загадуваат со секретите од смрдливите жлезди. Посебни мерки за контрола на видот не се превземаат.повеќе слики >>

Препарати