Име на болест: Праскова штитеста вошка - Lecanium persicae (Fab.)
Култура: ОРЕВ
Опис: Се јавува на: праска, винова лоза, слива и орев. Има три вида на мерки за контрола. Механички мерки: резидба на нападнатите вегетациони деови во вгетација или при кроење и нивно спалување; Биолошки мерки: стеници, златооки, бубамаари; Хемиски мерки: Зимска заштита со минерални масла или минерални масла, органофосфорни инсектициди, во текот на март и април се препорачуваат системиични инсектициди во комбинација со минерални масла: спинозини, пиметрозини, регулатори на пораст - IGR, неоникотиноиди, фенилпиразон, пиретроиди, карбамати, органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати