Име на болест: Запиркаста штитеста вошка - Lepidosaphes ulmi L.
Култура: ОРЕВ
Опис: Запиркастата штитеста вошка е изразн полифаг, а многу шесто се среќава на јаболката, круша и орев. Има 1 генерација годишно. Презимува во стадиум јајце во штитовите на женките. Штетите ги причинуваат ларвите и имагата, а се манифестира најчесто преку сушење на нападнатите растителни делови. Има три вида на мерки за контрола. Механички мерки: резидба на нападнатите вегетациони деови во вгетација или при кроење и нивно спалување; Биолошки мерки: стеници, златооки, бубамаари; Хемиски мерки: Зимска заштита со минерални масла или минерални масла, органофосфорни инсектициди, во текот на март и април се препорачуваат системиични инсектициди во комбинација со минерални масла: спинозини, пиметрозини, регулатори на пораст - IGR, неоникотиноиди, фенилпиразон, пиретроиди, карбамати, органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати