Име на болест: Цртичест мозаик на комопирот - Potato Y potyvirus
Култура: ТУТУН
Опис: Kaj тутунот причинува просветлување и жолтеење на нерватурата, а потоа жолтеење и некроза на целите листови. За заштита се користи здрав саден материјал, прегледување на посевите  и отстранување на болните растенија.повеќе слики >>

Препарати