Име на болест: Шарена луцеркина стеница - Lygus pratensis
Култура: КОМПИР
Опис: Овој штетник има 2 - 3 генерации годишно. Презимува во стадиум на имаго под растителни остатоци во луцерката или на рабовите во шумите. При студена зима угинуваат. Штетите се слични како кај обичната луцеркина стеница. Нападнатите растенија имаат слаб пораст, даваат семе со клаб квалитет.   Стеницата може да биде вектор и на многу вируси. Економски праг 30 - 40 имага/м2 .  За заштита на луцерката од луцеркината стеница се предвидува просторна изолација особено ако станува збор за производство на семе. Косење на луцерката по топло и суво време ја намалува бројноста. Примена на инсектициди е дозволено само кај семенскит епосеви на луцерка, бидејќи одлгедувана за зелена храна не смее да има никакви резидуи од пестициди.    За уништување се користат спинозини, пиметрозини, пиретроиди.повеќе слики >>

Препарати