Име на болест: хрчак - Cricetus cricetus L
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис: Хрчакот е крупен глодач. Своите легла ги прави во глинести почви кадо што земјата е тврда и тоа на длабочина од 1 - 1. 5 м. Леглото е послано со трева и лист или со мов. Коморите за складирање храна  кои ги прават хрчаците се големи и содржат големо количество храна особено жита, пченица, рж  а исто така грашок, граорица. Во есен се затвара во леглото и ретко излегува. Женката се пари 2 пати. Освен со растителна храна (морков, луцерка, компир) може да се храни  и карниворно со инсекти, гуштери , змии, полски глувци, мали птици.  повеќе слики >>

Препарати