Име на болест: тенкуница, стомболка. - Citellus citellus L
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис: Oвој глодач бара места кои се топли, суви, сончеви, откриени со ниска вегетација, без дрвја. Го има и на стари луцеришта. За своите легла бира збиена, длабока, оцедна почва. Се храни со семе и разни растенија од кои и луцерката. Младите после 1 месец од своето раѓање веднаш почнуваат со исхраната. Луцерката од него страда во текот на целата вегетација. Обработката на почвата го намалува намножувањето. Директни мерки кои се применуваат за уништување се налевање на вода во нивните дупки, третирање на отворите со сулфур - јаглерод. Отворот се затвара со слама и земја и добро се нагазнува.повеќе слики >>

Препарати