Име на болест: Галица на цветните пупки на луцерката - Cantarinia medicaginis Kief
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис:Најзначаен штетник е на луцерката семе.   Има 3 генерации годишно. Испилената ларва се храни  со деловите од  цветот , особено во основата на толчникот . Цветот се задебелува и се претвара во гала. Нападнатите цвето се препознаваат по тоа што се подебели од преостанатите. Цветот се суши и паѓа. Луцеркината галица има значење само ако луцеркат асе одгледува за семе, ако е за зелено нема значење. Во случај на надминување на бројноста на луцеркината галица при семепроизводството за хемиска заштита се предвидува третирање на почвата со органофосфорни инсектициди, а на луцерката третирање со пиретроиди.  Препарати