Име на болест: Шавар,шилест - Scirpus mucronatus
Култура: ОРИЗ
Опис: Многугодишен доцнопролетен плевл. Се размножува вегетативно и со семе. Напролет никнува скоро едновремено со оризот но подоцна го надраснува. Плодоноси од август до септември. Дел од семето ја заплевелува почвата а дел се прибира со културата. Ги заплевелува оризиштата мочурливите ливади, каналите за наводнување и одводнување, рибниците и други мочурливи станишта. Се уништува исто како смолецот - со обработка, плодоред, хемиски мерки.повеќе слики >>

Препарати