Име на болест: Влакнесто просо - Еchinichloa macrospora Vasing
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Морфолошки и биолошки е многу сличен на обичното влакнесто просо. Никнува едновремено со оризот на длабочина од 4 до 7 цм а при лесно песокливи почви и од целиот ораничен слој. Не поднесува длабок слој на вода. Цвета и плодоноси од јули до август. Се уништува како и обичното просо со соодветни хербицидиповеќе слики >>

Препарати