Име на болест: Буника,црна - Hyoscyamus niger L.
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен или двегодишен доцнопролетен плевел. Се рамножува со семе. Се шири антропохорно. Никнува доцна напролет. Цвета во јуни. Целото растение е отровно. Растенијата има непријатен мирис. Во афионот е карантински плевел но во работната мостра  не смее да се најдее ниту едно семче од буника. Буниката е рудерален плевел. Бара површини богати со органски материи. Расте по ѓубришта а поретко и во окопни култури. Се сретнува и во афионот.повеќе слики >>

Препарати