Име на болест: Голем луцеркин сурлаш - Otiorrhynchus ligustici L
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис:Најголеми штети причинува на млади растенија. Се храни ноќе а дење се крие во почвата. Се ранат со листот и со врвните делови на стеблото, заради што избоите се свиткани кон почвата. Испилената ларва се вбушува во коренот и останува овде се до јуни наредната година.   Таа се храни со млади коренчиња а подоцна се вбушува во главниот корен каде што прави канали  со различни димензии. Оштетениот корен не ја извршува нормално својата функција заради што растението жолтее.   Хемиската заштита се врши со ситемични инсектициди при сеидба или во вегетација и тоа со карбамати, пиретроиди.Препарати