Име на болест: ливадска пенушка, пенавка - Philaenus spumarius L
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис: Се среќава на луцерка и црвена детелина, но е полифаг. Ларвите се пилат во пролет, а имагата се јавуваат во мај или јуни. Покрај директните штети причинува и индиректни, како вектор на вируси.повеќе слики >>

Препарати