Име на болест: ливадска пенушка, пенавка - Phylaenus spumarius L
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис:Се среќава на луцерка и црвена детелина но е полифаг. Ларвите се пилат во пролет, а имагата се јавуват во мај или јуни. Покрај директните штети причинува и индиректни, како вектор на вируси.Препарати