Име на болест: Смрдлив Мартин - Dolycoris baccarum
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис: Овој штетник е регистриран на жита, сончоглед, тутун, шеќерна репка, луцерка, детелина, компир , пченка, јагодесто овошје. Има 1 - 2 генерации годигшно. Имагото презимува под растителните остатоци, под кора од стебла и по станови.   Штетите ги причинуваат ларвите и имагата . Со својата исхрана предизвикуваат деформација на плодовите, а многу често ги загадуваат со секретите од смрдливите жлезди. Посебни мерки за контрола не се превземаат.повеќе слики >>

Препарати