Име на болест: Tутунова совица, памукова совица - Heliotus obsolete Fabr
Култура: СОЈА
Опис:Овој вид е миграторен и широко распространет низ светот. ИЗразен полифаг. Штетник е на домат, пипер, тутун, памук, лен , кромид, соја и голем број легуминозни растенија. Пеперутката е светлокафеава. Гасениците се хранат со семето и предизвикуваат брзо пропаѓање на плодовите. Штетите од оваа совица имаат економско значење, особено кога видот е во проградација.   Најштетна совица  од сите познати совици. Мерките за контрола се применуваат по надминување на економските прагови и тоа: агротехнички, хемиски . Економскиот праг е 1 ларва/ 6 растенија
1 јајце или ларва/ нива по цутењето.Препарати