Име на болест: Слабо жолтеење на рабовите од лисјата кај јагодата - Strawberry mild yellow edge potexvirus
Култура: ЈАГОДА
Опис: Карактеристичен симптом е жолтеењето на рабовите од листовите, кое се шири кон нерватурата. Во есен, кај ваквите растенија настапува предвремено поцрвенување. Во лето, при високите температури  и недостаток на влага во почвата, овие симптоми се губат. Основна мерка за заштита е употреба на здрав безвирусен саден материјал, уништување на лисните вошки и хигиенски мерки во насадите.повеќе слики >>

Препарати