Име на болест: Влажно гниење на плодовите - Rhizopus stolonifer
Култура: ЈАГОДА
Опис: Заразените плодови омекнуваат, ја менуваат бојата, се распаѓаат и од нив истекува лигав сок. Под дејство на квасците и другите сапрофитни микроорганизми, кои ги населуваат ваквите плодови, тие брзо се распаѓаат и имаат непријатна миризба. Овие габи во плодовите навлегуваат само прекурани. Се разнесуваат од ветерот и од различни инсекти. Минимална температура за Rhizopus stolonifer е 6с, а образува спорангии при 8 - 10с. Спречувањето на ова заболување се изведува со брзо оладување на плодовите и зеленчукот непосредно по бербата и одржување на температурата во складиштето под 6 С. За заштита на плодовите може да се користат и извесни фунгициди со широк спектар на дејство.повеќе слики >>

Препарати