Име на болест: Причнители на темната дамкавост на коренот - Pratylenchus spp.
Култура: ЈАГОДА
Опис: Карактеристичен симптом кои настануваат при болест предизвикана од овие нематоди е дамкавоста на коренот, според што и се наречени „нематоди на дамкавост на коренот“. На местото каде што се навлегуваат ларвите, ткивото изумира и во почетокот се појавуваат сиви, а подоцна темни до темнокафени дамки. Prtylenchus видовите се  миграторни облигатни ендофитни паразити и се развиваат во коренот од растенијата - домаќини. Оптималната температура за развој на овие нематоди е околу 30С. Овие нематоди може да се уништат со третирање на почвата со нематоциди при сеидбата, расадувањето или садењето на растенијата. За оваа цел може да се користи карбофурант.повеќе слики >>

Препарати