Име на болест: Гниење на јаготката - Mucor muced, Mucor piriformis, и Mucor stolonifer
Култура: ЈАГОДА
Опис:Гниењето на јаготката се јавува во текот на складирањето, транспортот и во продажбата. Заразените плодови омекнуваат, ја менуваат бојата, се распаѓаат и од ниц истекува лигав сок. Тоа се сапрофитни габи што се развивааат на растителните остатоци во почвата и во други средини. Спречувањето на ова заболување се изведува со брзо оладување на плодовите и зеленчукот непосредно по бербата и одржуање на температурата во складиштето под 6с. За заштита на плодовите може да се користат и извесни фунгициди со широк спектар на дејство.Препарати