Име на болест: Вирусна спеченост на сливата - Prune dwarf ilarvirus(PDV)
Култура: СЛИВА
Опис: Кај осетливите сорти се намалува големината на лисјата, тие се стеснети како листови од врба, набрани, силно назабени и на изглед стаклести. Симптомите на овој вирус многу зависат од сојот на вирусот и од осетливоста на сортат По лиските се јавува хлорозно шаренило од поединечни или повеке хлорозни прстени, линии. Вирусот се одржува во повекегодишните дрвенести растенија, кои се постојан извор на  природни услови. Овој вирус кај црешата причинува дифузна хлороза, а кај вишната причинува т. н. Штекленбергова болест. Основна мерка за заштита е производство на здрав саден матрејал. Инактивирањето на вирусот може да се постигне со термотерапија на матичните овошки, со нивно подлегнување на температура од 37C за време од 3 до 4 недели.повеќе слики >>

Препарати