Име на болест: Вирусна спеченост на сливата - Prune dwarf ilarvirus(PDV)
Култура: СЛИВА
Опис:Кај осетливите сорти се намалува големината на лисјата, тие се стеснети како листови од врба, набрани, силно назабени и на изглед стаклести. По лиските се јавува хлорозно шаренило од поединечни или повеке хлорозни прстени, линии. Вирусот се одржува во повекегодишните дрвенести растенија, кои се постојан извор на  природни услови. Основна мерка за заштита е производство на здрав саден матрејал. Инактивирањето на вирусот може да се постигне со термотерапија на матичните овошки, со нивно подлегнување на температура од 37с за време од 3 до 4 недели.Препарати