Име на болест: Црно гниење на коренот - Thanatephorus cucumeris
Култура: ПИПЕРКИ
Опис: Заболувањето најчесто се манифестира во вид на полегнување, односно оштетување и изумирање на никулците, гниење на коренот и подземниот дел на стеблото, гниење на складираните плодови, дамкавост и изумирање. Патогенот се одржува во почвата, растителните остатоци или на семето. Најинтензивен развој на патогенот е 25 - 300C.  Мерки за спречување се дезинфекција на почвата, користење на здрав семенски и посадочен материјал.повеќе слики >>

Препарати