Име на болест: Колумбиска јазливост на коренот кај компирот - Meloidogyne chitwood
Култура: КОМПИР
Опис: При силна инфестација на почвата, растенијата покажуваат слаб развој и доцна цветаат. По должината на силно заразените корени се забележуваат слабо издолжени јазли или гали. Од корените се развиваат голем број бочни корени, а од јазлите односно од галите не потеруваат бочни корени. При топло време ако се користат клубени за садење кои потекнуваат од заразени растенија, нематодите ги заразуваат и клубените. Инфекцијата на клубените се фаворизирани од влагата во почвата, за време на пилењето на јајцата од претходната генерација. Нематодите имаат тенденција да навлегуваат длабоко во клубените, и тие не се за преработувачката индустрија. Патогенот презимува како јајца и слободни ларви во почвата. Стануваат активни при температура од 5°С. Нематодите се развиваат во адулти по три преслекувања при што се прошируваат. Инфекцијата на клубените се остварува преку лентицелите и преку несуберизираните делови на епидермисот. Нематодите се шират со садениот материјал.  Како домаќини на оваа нематода, покрај житните растенија и тревите, се и голем број котиледонски растенија. Нематодата се размножува брзо во добри домаќини со долг вегетационен период. Црниот корен, доцните сорти домати се добри домаќини. Утврдена е корелација помеѓу популацијата и должината на вегетацијата на растенијата.повеќе слики >>

Препарати