Име на болест: Вирус на мозаик на компир кај домат - Potato X potexvirus
Култура: ДОМАТИ
Опис:Симптомите зависат од сортата и надворешните услови. Заразените растенија од домат покажуваат послаб развој и слаб мозаик. Но доколку се појави во мешана инфекција со вирусот на мозаик на тутунот, има големи штети. Растенијата заостануваат во развојот, стануваат разгранети, слабо цветаат и даваат слаб род. Многу осетливи сорти покажуваат мозаик помеѓу нерватурата која станува темна.  Вирусот се пренесува со допир помеѓу растенијата, од човекот, животните или машините. Можи да го пренесат инсектите кои гризат. Најдобра мерка за заштита е одгледување на отпорни сорти.Препарати