Име на болест: Гниење на основата на стеблото и паразитско полегнување на житата - Tapesia yallundae Wallwork & Spoone
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: За време на никнењето во есен се забележува жолтокафеаво гниење на колеоптилата близу до почвата. Најкарактеристични симптоми се забележуваат од вретењето до зреењето. При основата на стеблото по лисните ракави и по стеблото се забележуваат крупни жолтокафеави некрозни дамки. Одгледување на житата во плодоред, дезинфекција на семето и фолијарно третирање се користат за заштита.повеќе слики >>

Препарати