Име на болест: Цртичест мозаик на пченицата - Wheat streak mosaic tymovirus
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Помеѓу нерватурата се јавува цртичест мозаик. Симптомите се најзабележливи во пролет. Хлорозните дамки се спојуваат меѓу себе и можат да ја зафатат целата должина. Болестите заостануваат во растот, поинтензивно братат, но формираат помали класови со мал број на зрна. Основна мерка е селекција и одгледување на отпони или толерантни сорти. Како извор на гени за отпорност се користи пирот. Уништување на самоникнатите растенија пред сеидба, подоцната есенска и пораната пролетна сеидба, придонесува за намалување на инокуломот.повеќе слики >>

Препарати