Име на болест: Црнило кај класовите на пченицата - Mycosphaerella tassiana
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Во услови на продолжено влажно време, во текот на жетвата, кога таа е продолжена и отежната на класовите и на другите делови од растенијата се развива темнозелена во црна а понекогаш и црвеникава мицелија од паразитот, Паразитот може да се развие и на зената. Таа посебно се развива на класоовите кои се недоволно развиени, недозреани, кај полегнатите растенија и сл. Против ова заболување не се спроведуваат никакви мерки. Се препорачува избалансирано ѓубрење, со цел да се спречи полегнување на посевите.повеќе слики >>

Препарати