Име на болест: Бактериско венење и спеченост на гравот - Curtobacterium flacumfaciens pv. flacumfaciens
Култура: ГРАВ
Опис:Оваа бактерија е најштетна што се појавува кај гравот. Ги напаѓа сите надземни делови од растението, од никнењето, па до бебата на гравот. Силно изразено семе ја губи ‘ртливоста и никулците угинуваат веднаш по никнењето. Болните растенија се спечени, а на листовите се јавуваат симптоми од типот мозаик. Кај некои сорти листовите се свиткуваат во вид на лажица и подоцна почнуваат да пожолтуваат помеѓу нерватурата, венат и се сушат. Исушените листови се провидни, односно пергаментни. Болеста се манифестира силно за време на суша, кога растенијата изгледаат како да претрпуваат топлотен удар, а при влажно време симптомите не се забележуваат. Бактеријата С. f. pv. flacumfaciensсе пренесува со семето и во растенијата навлегува преку различни оштетувања како и преку повреди а за спречување се препорачува употреба на здраво семе, плодоред и одгледување на отпорни сорти.Препарати