Име на болест: Вирус на обичниот мозаик на гравот кај луцерката - Bean common mosaic potyvirus
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис:Природни домаќини на овој патоген се: гравот, боранијата, луцерката, сојата, детелината и др. Се пренесува со помош на вектори - инсекти. Вирусот се одржува во семето а овде може да остане и до 30 години.
Листовите се бледозелени , по нерватурата се забележува задебелување а лиските се набрани и меурести. Новорзавиените листоци се со ненормален изглед. Цветовите на болните растенија опаѓаат и од нив се развиваат спечени и криви мешунки. При температура од 16 и 28C0 симптомите се маскирани. Семето кај болните растенија е ситно спурено и со слаба ртливост.
За заштита се препорачува избор на здраво семе , одгледување на отпорни или толерантни сорти. Уништување на лисните вошки.Препарати