Име на болест: Мозаик на луцерката - Alfalfa mosaic alfamovirus (AMV)
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис: Покрај луцерката, вирусот во природни услови напаѓа голем број други растенија и тоа околу 400 видови од 50 фамилии, помеѓу кои: пиперката, доматот, компирот, наутот, детелината, лупината, вигната, грашокот, салатата, тутунот и други. Во Република Македонија најштетен е за луцерката и пиперката.
Вирусот на мозаик кај доматот причинува една општа жолта бронзавост од жолти и пурпурни зони кај младите листови. Болните растенија престануваат да растат, а лисјата им се свиткуваат кон опачината. Главното стебло при основата покажува кафено обојување на флоемот. Кафени зони може да се забележат и во срцевината од стеблото. Слично обојување на флоемот се забележува и кај коренот. Плодовите, во зависност од нивниот развој, покажуваат различен степен на надворешно и внатрешно кафено дамкосување и деформации.  Вирусот се одржува во повеќегодишни растенија домаќини. Од овие извори, како и во текот на вегетацијата,  го пренесуваат на неперзистентен начин најмалку 13 видови лисни вошки. Исто така може да се пренесе по пат на механички инокулации и калемење. Вирусот се инактивира при температура од 60 до 65 степени.
Да се користи здраво семе, во леите да се отстрануваат болните растенија. Редовно уништување на лисните вошки во леите и до плодо носењето со систематични инсектициди, за да се намалат заразите. Да се одгледуваат на површини каде претходно не се одгледувало луцерка, а исто така и подалеку од посеви со луцерка и детелина.повеќе слики >>

Препарати