Име на болест: Вирусна прстенеста дамкавост на тутунот кај сојата - Tobaco ringspot nepovirus TRSV
Култура: СОЈА
Опис:Овој патоген освен сојата напаѓа и тутун, домат, краставица, грав, компир и други култури. Заболените растенија се карактеризира со појава на прстенести, честопати концентрични хлорозни до некрозни дамки, обично околу главниот нерв. Честопати овие промени го прават листот да личи на лист од даб. Болните растенија од соја најчесто изумираат. Вирусот се пренесува со нематодата ( Xiphinema americanum) а вектори се и некои инсекти како лисните вошки. Спречувањето на овој вирус е тешко бидејќи има голем број домаќини. Се препорачува употреба на здраво семе, уништување на векторите - преносители и др.Препарати