Вид на ѓубриво: БИОСТИМУЛАТОРИ
Име на ѓубриво: BLUE POWER-Metallic Proteins

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на биостимулаторот:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Амид на јаглеродна киселина

58,8%

58,1%

Органски азот

9,2%

9,0%

Метилцелулоза (хидрирана)

1,25%

1,28%

Микроелементи

Cu

8.5%

7.8%

Копративни супстанци

2,5%

2,6%

 

Физички својства на биостимулаторот:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура

 

2-4mm = 90%

<2mm = 1%

Боја

сина

Сина

Мирис

нема

нема

 


ПРИМЕНА

Има силно бактерицидно дејство врз површинската алгена флора. Најдобри резултати дава кај култури кои бараат доста вода, како што е оризот. Главно е наменет за оризни полиња, кои бараат плодна почва. Со ѓубрењето на почвата со овој стимулатор во оризните полиња, се зголемува кореновиот систем кај растенијата, а со тоа растението прима повеќе хранливи материи од почвата. Во таков случај доаѓа до зголемување на фотосинтезата и преку неа и до зголемување на приносите. Силно изразеното стимулативно дејство врз растението има доколку оризот е засеан на почви богати со органски материи.


Добавувач: ДППУ „ИГН МАГРО АГРОХЕМИКАЛ“ - Скопје
Производител: LEDRA LTD Agrochemicals - Thessaloniki, Greece / веб страница