Вид на ѓубриво: БИОСТИМУЛАТОРИ
Име на ѓубриво: AMALGEROL

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на биостимулаторот:
Испитуван параметар Декларирани вредности Добиени вредности
Хумусни киселини - 10,2%
Хормони:    
-       Ауксин - 1,2%
-       Хетероаксин - 0,5%
-       Гиберилини (а1-а40) - 1,1%
-       Цитокинони - 0,02%
Есенцијални аминокиселини - 3,4%
Витамини - 0,01%
Растителни масла - 3,6%
Ексстракти од морска трева - 2,9%
Дестилати од минерални масла - 1,5%
Јаглерод 24,5% 24,6%

Физички својства на биостимулаторот:

Испитуван параметар Декларирани вредности Добиени вредности
Структура течна течна
Боја темнокафеава темнокафеава
Мирис специфичен специфичен

 


ПРИМЕНА

Се употребува за стимулирање на раст и развој на сите земјоделски култури, особено интензивните земјоделски култури, како што се градинарските.

Наоѓа примена во овоштарството, лозарството и во одгледувањето индустриски култури.

Се аплицира преку почва, со прскање на почвата со раствор направен од овој биостимулатор. Може да се аплицира по систем капка-по-капка, во оранжериите и стаклениците. Кај некои култури овој биостимулатор може да се додаде преку лист. Делува стимулативно.


Добавувач: ДППУ „РАДОМАК“ ДОО - Скопје-Петровец
Производител: Hechenbichler GmbH - 6020 Innsbruck / веб страница