Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип Земјоделски факултет
ПЕСТИЦИДИ
ЃУБРИВА


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Веб-страницата на obp.ugd.edu.mk не е одговорна за точноста на податоците, бидејќи тие се копирани од официјалните веб-страници на производителите.
Пред употреба, проверете ги информациите на етикетата на производот или обратете се кај стручната служба.
Придржувајте се кон упатството за употреба за да се избегнат ризиците по здравјето на луѓето и животната средина.


Поддржано од: